WMOC Long Final (2021-08-13) WMOC Long Final (2021-08-13)